Termín zápisu do prvního ročníku ZŠ

v souladu s § 36 odst.4 zákona 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Školský zákon)
stanovuje ředitelka školy Základní škola Mikulášovice, okres Děčín, příspěvková organizace

od 1. 4. do 26. 4. 2021

Kritéria pro přijetí:

 • Nenaplněná kapacita
 • Přednostně jsou k povinné školní docházce v dané škole přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy, děti umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivní výchovnou péči.

Informace k zápisu:

 • Zápis se týká dětí, které dosáhnou ke dni 31. srpna 2021 šesti let.
 • Děti, které dosáhnou šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, mohou být přijaté k plnění povinné školní docházky dle příslušných paragrafů školského zákona.
 • Zápis bude probíhat bez přítomnosti zapisovaných dětí.
 • Rodiče doručí žádost o přijetí, dotazník a prostou kopii rodného listu do školy osobně (schránka ve vestibulu školy), poštou nebo elektronicky na adresu info@zsmik.cz (žádost i dotazník budou naskenované s vlastnoručním podpisem). Nezapomeňte v dotazníku vyplnit aktuální kontakt na rodiče.
 • Při žádosti o odklad školní docházky doručí rodiče škole stejným způsobem žádost o odklad a zajistí si doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a dětského lékaře nebo klinického psychologa.
 • Při žádosti o předčasný nástup rodiče vyplní žádost o předčasný nástup a zajistí si doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a dětského lékaře nebo klinického psychologa.

Rozhodnutí o přijetí:

 • O přijetí žáků do 1. ročníku rozhodne ředitelka školy.
 • Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve vestibulu školy a na webových stránkách školy www.zsmikulasovice.cz
 • Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.
 • Kódy Vám budou sděleny současně s informacemi o průběhu zápisu (kódy si pečlivě uschovejte).
 • Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den 30. 4. 2021.
 • Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
 • O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.
 • Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno v písemné podobě – doporučeně.
   

Originál v PDF [46,5 kb]